• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

تاریخ درج: خلاصه

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

ثبات کمک می‌کند تا کاربر درک صحیح از ایکون‌ها داشته باشد. به هنگام امکان از ایکون‌های سیستمی‌ موجود و به چند منظور استفاده نمائید.


صحیح - از وزن‌های stroke و مقطع‌های مربع استفاده نمائید

غلط - از وزن‌های بی‌ ثبات و یا مقطع‌های گرد استفاده نکنید

صحیح - ایکون‌ها را از رو به رو و به صورت درشت نشان دهید

غلط - ایکون‌ها را زاویهٔ ندهید، نچرخانید و یا بعد به آن ندهید

صحیح - ایکون‌ها را ساده سازید تا وضوح و خوانا بودن بیشتری داشته باشند

غلط - ایکون‌ها را بیش از اندازه حقیقی‌ نکنید. از ایکون‌های پیچیده پرهیز نمائید

صحیح - ایکون‌های گرافیکی و قوی ارائه دهید

غلط - از وزن‌های ظریف و نازک استفاده نکنید

صحیح - از شکل‌های با ثبات و هندسی استفاده نمائید

غلط - از شکل‌های اشاره‌ای و بی‌ ثبات استفاده نکنید

صحیح - جایگاه ایکون‌ها را بر اساس پیکسل تعیین کنید به این مفهوم که نقطه‌های x و y عدد صحیح باشند و اعشاری نداشته باشند
ایکون‌ها باید دارای طول و عرض یکسان باشند مثلا ۲۴x۲۴ تا از بهم خوردن شکل ایکون جلوگیری شود.

غلط - ایکون هایی که نقاط آنها بر اساس پیکسل نیست را استفاده نکنید. با استفاده طول و عرض غیر یکسان شکل ایکون را به هم نریزید.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In