• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

دکمه متحرک عملیاتی در طراحی متریال

دکمه متحرک عملیاتی در طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

دکمه متحرک عملیاتی

دکمه متحرک عملیاتی در طراحی متریال

یک دکمه متحرک عملیاتی به یک صفحه دایره ای مجزا از نوار ابزار گفته می شود. این دکمه معرف یک عملیات می باشد.
چنین دکمه ای در صورتی که مرتبط با محتوا باشد می تواند پله به وجود آورد.

دکمه های متحرک عملیاتی که پله به وجود می آورند
همچنین در صورتی که این دکمه ها با محتوای هر دو صفحه مرتبط باشند می توانند یک خط اتصال به وجود آورند.
به منظور آنکه برای یک عملیات نقطه مرجع به وجود آورید، یک خط اتصال تزئینی معرفی نکنید.
دکمه های متحرک عملیاتی که خط اتصال به وجود می آورند
به منظور اطلاعات بیشتر در رابطه با دکمه های متحرک عملیاتی به بخش Floating Action Buttons مراجعه نمایید.

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In