• Telegram
  • Google Plus
  • Linked In

انتقالات معنادار در طراحی متریال

انتقالات معنادار در طراحی متریال

تاریخ درج: خلاصه

انتقالات معنادار

انتقالات معنادار در طراحی متریال

طراحی حرکت می تواند به صورت خیلی تاثیرگذاری توجه کاربر را به گونه ای به خود جلب کند که هم کاربردی باشد و هم مطلوب دید بیننده. از حرکت استفاده نمایید تا به صورت روان و ملایم بتوانید کاربران را میان مفاهیم مسیری حرکت دهید، تغییرات چیدمان المان ها را در یک صفحه نمایش توصیف نمایید و سلسله مراتب عناصر را تحکیم کنید.
تداوم بصری
انتقال میان دو وضعیت بصری باید واضح، روان و ملایم باشد. انتقالی که به خوبی طراحی شده باشد کاربر را متوجه می کند که باید توجه خود جلب چه موضوعی نماید.
گونه های انتقال و عملکردها:
. المان های داخل شونده: آیتم های تازه تولید شده ای معرفی و یا دوباره ایجاد شوند
. المان های خارج شونده: المان هایی که دیگر با مفهوم کلی سازگاری ندارند و حذف شده اند
. المان های اشتراک گذاری شده: المان هایی که در کل زمان انتقال حضور دارند می توانند نافذ (یک آیکون) و یا غالب (یک گالری تصاویر که در صفحه در حال بزرگ شدن هستند) باشند.
ملاحضات
هنگامی که در حال طراحی انیمیشن می باشید، موارد زیر را در نظر داشته باشید:
. توجه کاربر را هدایت نمایید. توجه کاربر چگونه باید هدایت شود؟ چه المان ها و حرکت هایی در این زمینه کمک می کنند؟ المان های وارد شوند، خارج شونده و اشتراک گذاری شده چگونه می توانند در طول انتقال پر رنگ یا کم رنگ شوند؟
. انتقالات را به صورت بصری به یکدیگر مرتبط سازید. یک ارتباط بصری میان وضعیت های انتقال از طریق رنگ و المان های نافذ ایجاد نمایید.
. با دقت از حرکت استفاده نمایید. در نظر داشته باشید که حرکت یک المان چگونه می تواند به یک انتقال وضوح و مطلوبیت بخشد.
المان های وارد شوند می توانند در دید بیننده بسط پیدا کنند، اما محتوا تنها می تواند fade in شود.
قطع های تند نامطلوب می باشند و نیازمند آن هستند که کاربر برای درک انتقال تلاش زیادی به میان گذارد.
زمانبندی سلسله مراتبی
هنگامی که یک انتقال را ایجاد می کنید، ترتیب و زمانبندی المان های حرکت را در نظر داشته باشید. اطمینان حاصل نمایید که حرکت شما از سلسله مراتب اطلاعاتی شما پشتیبانی نماید و با ایجاد مسیری که چشک باید آن را دنبال کند نشان دهد که چه مطلبی اهمیت بیشتری دارد.
با این حال، فرمول ساده ای وجود ندارد که نشان دهد مهم ترین مطلب اول حرکت کند و کم اهمیت ترین مطلب آخر. زمانبندی انتقال المان های باید به صورت روان حرکت کند و حس جدا بودن را القا نکند.
در یک زمانبندی که کلیه حرکت ها در ان به صورت همزمان اتفاق می افتند نشان داده نمی شود که کدام مطلب دارای اهمیت بیشتر می باشد. در صورتی که کلیه المان های دارای اهمیت یکسان می باشند، آن ها را به عنوان یک گروه معرفی نمایید.
حرکت آرایی سازگار
المان های انتقال باید به صورتی هماهنگ با یکدیگر حرکت نمایند. مسیری که المان ها در آن حرکت می کنند باید منطقی و دارای ترتیب باشد. حرکت تصادفی می تواند حواس بیننده را پرت کند.
هنگامی که حرکت المان های هماهنگ باشد، به کاربر کمک می کند تا برنامه را بهتر درک کند.
بهترین شیوه های استفاده
.از مسیرهای خطی فضایی خودداری نمایید، به جز زمانی که حرکت محدود به یک محور می باشد و یا حرکت به/از سمت یک نقطه به صورت هماهنگ باشد.
. مسیر حرکت المان ها را به گونه طراحی نمایید که انتقال به صورت واحد و هماهنگ باشد
. المان ها در چه عمقی حرکت می کنند و چرا؟
. در صورتی که کلیه المان های حرکتی مسیر خود را در صفحه نمایش طی کنند آیا زیبا و سازماندهی شده خواهد بود؟ آیا تصویر واضحی از آنچه باید دیده شود به وجود خواهد آمد؟
. روابط فضایی میان المان ها را به کمک حرکات ورودی و خروجی تحکیم نمایید

تاکنون نظری ارسال نشده است،شما اولین نفر باشید

سؤال یا نظر خود را ارسال کنید

  • Telegram
  • Google Plus
  • Linked In