مجموعه ثرمه ایرانیان که در زمینه تولید انواع ثرمه، نواردورمبل، ریشه، منگوله و هر آن چیزی که در تولید و ساخت یک دست مبلمان نیاز است به غیر از چوب و پارچه فعالیت می کند. با توجه به پیشرو بودن مجموعه ثرمه ایرانیان در زمینه های مختلف و آگاهی آن مجموعه به اهمیت حضور در فضای اینترنت , افتخار این همکاری به شرکت وب وان داده شد تا بتوانیم مجموعه ثرمه ایرانیان را در این مسیر همراهی کنیم.
021-41658