طراحی سایت در تهران،طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
۰۲۱-۴۱۶۵۸منو
۰۲۱-۴۱۶۵۸
inquery@webone.co

متریال دیزاین(Material Design)

 

ادغام UI

ادغام UI

ادغام UI

بهترین شیوه های استفاده از تصاویر

بهترین شیوه های استفاده از تصاویر

بهترین شیوه های استفاده از تصاویر

تصویر

تصویر

تصویر در طراحی متریال

قوانین آیکون انسان

قوانین آیکون انسان

قوانین آیکون انسان

آیکونوگرافی انسان: آناتومی ایکون انسان

آیکونوگرافی انسان: آناتومی ایکون انسان

آناتومی آیکون انسان

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

عملکرد‌های صحیح و غلط برای ایکون‌های سیستمی‌

آناتومی آیکون سیستمی‌

آناتومی آیکون سیستمی‌

آناتومی آیکون سیستمی‌

آیکون‌های سیستمی‌

آیکون‌های سیستمی‌

آیکون‌های سیستمی‌

آیکونوگرافی انسان

آیکونوگرافی انسان

ایکونوگرافی انسان

الگو‌های آیکون محصول

الگو‌های آیکون محصول

الگو‌های ایکون محصول

استاندارد‌های ایکون محصول

استاندارد‌های ایکون محصول

استاندارد‌های ایکون محصول

آناتومی ایکون محصول

آناتومی ایکون محصول

آناتومی ایکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

اشکال اصلی‌ در طراحی آیکون محصول

آیکون های محصول در طراحی متریال

آیکون های محصول در طراحی متریال

آیکون های محصول

استفاده از UI color (بخش دوم)

استفاده از UI color (بخش دوم)

استفاده از UI color (بخش دوم)

استفاده از UI color

استفاده از UI color

استفاده از UI color

سبک در طراحی متریال

سبک در طراحی متریال

متریال دیزاین، آموزش متریال دیزاین، طراحی متریال، طراحی سایت، سبک ها و رنگ ها در متریال دیزاین

جزئیات مطلوب در انیمیشن

جزئیات مطلوب در انیمیشن

جزئیات مطلوب در انیمیشن

انتقالات معنادار در طراحی متریال

انتقالات معنادار در طراحی متریال

انتقالات معنادار

تعامل واکنشی در طراحی متریال

تعامل واکنشی در طراحی متریال

تعامل واکنشی در طراحی متریال